Regulamin sklepu internetowego

 


§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym JIVR -
  https://jivr.pl od OMT Group sp. z o.o., Wodna 1, 62-070 Dopiewiec, NIP: 783-169-76-45.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna,
   która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym JIVR. Klientem
   może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  2. Sprzedawca - OMT Group sp. z o.o. , Wodna 1, 62-070 Dopiewiec, NIP: 783-169-76-45,
  3. Sklep - sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://jivr.pl,
  4. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik,
   który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
   działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego
   Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
   gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z
   przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  5. Konto Użytkownika - konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane
   podane podczas rejestracji,
  6. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet rowery elektryczne i hulajnogi
  elektryczne, akcesoria rowerowe, akcesoria e-mobilności. Powyższe produkty dostępne są
  poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów oraz wyrobów na zamówienie lub
  personalizowanych.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://jivr.pl, jak
  również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b
  oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jivr.pl.


  §2[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

 6. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 7. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
  2. formularza zamówienia,
  3. newslettera,
  4. chat,
  5. formularza kontaktowego.
 8. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 9. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez
  podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość email
  na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o
  świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany
  powyżej.


  §3 [ZAWIERANIE UMÓW]

 10. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 12. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia
  produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach,
  wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na
  którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od
  rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W
  razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 13. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem
  Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie
  prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 14. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie
  odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do
  zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 15. Następnie Klient klika przycisk "Opłać zamówienie", który przekierowuje Klienta na stronę
  zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.:
  określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i
  opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 16. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia
  poprzez kliknięcie przycisku "Opłać zamówienie" znajdującego się pod podsumowaniem
  zamówienia.
 17. Kliknięcie przycisku "Opłać zamówienie" jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o
  złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 18. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia
  zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku "Opłać zamówienie".
 19. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą
  złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy
  m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia,
  wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych
  osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy
  sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.
 22. W przypadku produktu wykonywanego na zamówienie lub personalizowanego, klient dokonuje
  zakupu produktu poprzez Sklep, a następnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące
  zamówienia w formie wiadomości e-mail.


  §4 [TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 23. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
  2. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata),
  3. gotówką dostarczycielowi przesyłki z zamówionymi produktami przy odbiorze produktów
   (za pobraniem),
  4. płatność przy odbiorze osobistym.
 24. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania
  zakupu.
 25. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
  Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient
  dokonał płatności.


  §5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 26. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 27. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę
  produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie
  zamówienia.
 28. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
  1. przesyłką kurierską,
  2. za pomocą Poczty Polskiej,
  3. odbiór osobisty.
 29. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2-3 dni dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za
  zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od
  momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).


  §6 [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 30. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie
  Klientowi będącemu Konsumentem.
 31. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 32. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia
  od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Wodna 1,
  62-070 Dopiewiec, jak i na adres kontaktowy e-mail: sklep@jivr.pl.
 33. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu
  na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed upływem terminu.
 34. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu
  zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 35. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania
  oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 36. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 37. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 38. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące
  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części,
  zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument
  powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to
  zrobić w sklepie stacjonarnym.
 39. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu
  płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
  konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 40. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
  otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 41. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
   według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
   potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
   zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
   dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
   charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


   §7 [REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

    

 42. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i
  prawnych.
 43. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od
  dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić
  Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:
  sklep@jivr.pl.
 44. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć
  zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 45. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,
   usunięcie wady),
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 46. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia
  wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 47. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do
  niezasadności reklamacji.
 48. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
  konsumenta i jego żądanie.


  §8 [UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH
  ZAWODOWYCH]

 49. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z
  Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 50. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
  osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca
  zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie
  złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie
  odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 51. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem
  przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 52. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób
  przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w
  przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 53. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w
  ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 54. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą
  rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem
  właściwym jest prawo polskie.


  §9 [POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

 55. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie,
  konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem
  sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z
   dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o
   rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
   wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub
   organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 56. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na
  stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy)
  rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,
  a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 57. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
  unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
  internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  §10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 58. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w
  przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany
  te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 59. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym
  dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania
  konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
 60. Regulamin obowiązuje od dnia 31-08-2022.

  [FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
  Adresat Adres pocztowy
  Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy
  sprzedaży następujących rzeczy:
  Nazwa produktu Cena
  Razem
  Data zawarcia umowy
  Data odbioru produktów
  Imię i nazwisko
  Adres konsumenta (-ów)
  Data i podpis
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl